Select unit measure:
Loading...
 

Buffer 1:


Buffer 2:

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่อยู่ : เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 666 7104
โทรสาร : 02 666 7055
Email : webmaster@dgr.mail.go.th