ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อมูลบริการประชาชน
ชื่อข้อมูล วันที่จัดทำข้อมูล
รูปแผนที่รายจังหวัด 05 ต.ค. 2561
Web Map Services : WMS
บ่อน้ำบาดาล ราชการ COPY LINK
บ่อน้ำบาดาล เอกชน COPY LINK
ศักยภาพน้ำบาดาล 1:100,000 COPY LINK
อุทกธรณีวิทยา COPY LINK