ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
Geographic Information System
สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

สำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลบริการประชาชน
2018 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล